Tự trào

夕思
(小 飛)
煙雲追斜夕
悠遠細落 塵
漁舟無釣客
獨葉思紛紛

Tự dịch:

Tịch tư
(Tiểu Phi)

Mây khói chiều trôi nắng cuối cùng
Thấp thoáng nhỏ nhoi bụi mịt mùng
Khách vắng thuyền câu thưa thớt cắm 
Lẻ loi chiếc lá, tứ mông lung…