Đàn Nam Giao

Đàn Nam Giao triều Nguyễn là nơi các vua nhà Nguyễn tổ chức lễ tế trời đất vào mùa xuân hàng năm.

Đàn nằm ngoài thành, về phía Nam (bên kia sông). Chữ Giao 郊 nghĩa là ngoại thành, ngoại ô (Từ điển phổ thông); cũng có nghĩa là tế giao (Thiều Chửu, Trần Văn Chánh), tế Trời (Nguyễn Quốc Hùng). Thiều Chửu giảng rõ: “Ngày đông chí tế trời ở cõi phía nam ngoài thành gọi là tế nam giao 南郊 hay giao thiên 郊天”.

Cho nên vị trí đó gọi là Đàn Nam Giao(南郊壇).

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*